Τα στάδια υποβολής αίτησης για Φωτοβολταϊκή στέγη έχουν ως εξής:
  1. Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα δικτύου της ΔΕΗ (ανα περιοχή). Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη.

  2. Σύμφωνα με τον Νόμο 3851/2010 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τα φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10kW δεν απαιτείται πλέον έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, απλά χρειάζεται μια γνωστοποίηση στη ΔΕΗ ότι ξεκινά η εγκατάσταση του συστήματος.

  3. Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην τοπική υπηρεσία δικτύου της ΔΕΗ.

  4. Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην τοπική υπηρεσία δικτύου της ΔΕΗ.

  5. Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ, ή στα γραφεία άλλου προμηθευτή (εφόσον η ΔΕΗ δεν είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται συμψηφισμός).

  6. Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.

  7. Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην τοπική υπηρεσία δικτύου της ΔΕΗ. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης.

  8. Ενεργοποίηση της σύνδεσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ