ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική σελίδα | Φωτοβολταϊκά
Αδειοδότηση για NET-Metering

Η Εναλλακτική Ενεργειακή αναλαμβάνει να εκπονήσει την ενεργειακή μελέτη και να συντάξει τον απαραίτητο φάκελο για την αίτηση σύνδεσης ΦΒ αυτοπαραγωγού.

Όπως αναφέρεται και στο έντυπο της αίτησης σύνδεσης ΦΒ αυτοπαραγωγού , θα πρέπει να συγκεντρωθούν:
 • Στοιχεία αυτοπαραγωγού
 • Στοιχεία εγκατάστασης
 • Στοιχεία ΦΒ Πλαισίων και τεχνικά φυλλάδια
 • Στοιχεία Αντιστροφέων και τεχνικά φυλλάδια
 • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμου
 • Τοπογραφικό θέσης εγκατάστασης εφόσον είναι εκτός σχεδίου
 • Κάτοψη του χώρου εγκαταστασης με την χωροθέτηση του συτήματος
 • Αποδεικτικά έγγραφα δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα όπου αυτά απαιτούνται
 • Υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86

Στην συνέχεια και εντός ενός μήνα η περιοχή συντάσει την Προσφορά σύνδεσης η οποία έχει ισχύ τριών μηνών. Εντός αυτού του τριμήνου πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος και να κατατεθεί αίτηση για υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης για την οποία θα πρέπει να κατατεθούν και τα απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα.

Κατόπιν η Περιοχή ενημερώνει για την διαδικασία καταβολής του αντίτιμου.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση από τον αυτοπαραγωγό προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή άλλος εναλλακτικός) για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού.

Η Σύμβαση συμψηφισμού ενεργοποιείται με την σύνδεση του ΦΒ συστήματος στο σύστημα. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης χρειάζεται να κατατεθούν τα έγγραφα 11 – 14 που αναγράφονται στην αίτηση σύνδεσης και να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ.


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ