ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική σελίδα | Μικρά Αιολικά
Αδειοδότηση για Μικρές Ανεμογγενήτριες

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος της ΥΑ13310 / 2007
 • Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με σημειωμένη τη θέση εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ87
 • Τίτλος κυριότητας του χώρου εγκατάστασης
 • Τεχνική περιγραφή του βασικού εξοπλισμού της επένδυσης (σχέδια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σχέδια βάσης, Μ/Σ Ανύψωσης, Τεχνική έκθεση)
 • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα του σταθμού
 • Τεχνικά εγχειρίδια & πιστοποιήσεις εξοπλισμού

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου (Δ.Δ.Δ), Οδός Πατησίων 27 Αθήνα.

Οι αιολικές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος έως 100 kW απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης:

 • άδειας παραγωγής (άρθρο 4, παράγραφος 4δ του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παράγραφος 12 του ν.3851/2010)
 • αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (άρθρο 8, παράγραφος 8 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 13 του ν.3851/2010).

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται η πλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής (π.χ. δεν απαιτείται η προσκόμιση ανεμολογικών μετρήσεων από διαπιστευμένο κατά IEC-17025 φορέα).

Σημειώνεται δε ότι δεν εκδίδεται πλέον καμία διοικητική πράξη όπως για παράδειγμα ήταν η Απόφαση Εξαίρεσης από τη Ρ.Α.Ε. και η αδειοδότηση τους πλέον γίνεται από την Δ.Ε.Η.

Ο φάκελος θα πρέπει να συμπληρωθεί αργότερα και με τα έντυπα:

 • Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για εγκαταστάσεις από 20 έως 100KW
 • Aντίγραφο της έγκρισης από την Πολεοδομία (μικρής κλίμακας ή δόμησης), όταν αυτή εκδοθεί
 • Aντίγραφο της απαλλαγής από Ε.Π.Ο. ή αποδεικτικό παρέλευσης του 20ημέρου από την υποβολή της αίτησης στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας για εγκαταστάσεις κάτω από 20 Kw. Κατ εξαίρεση υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. όταν:

 • i. εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή
  ii. γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια.

Σημειώνεται ότι, κατά τον νόμο, ο τίτλος κυριότητας και η έγκριση της Πολεοδομίας, δεν απαιτούνται για την έκδοση της προσφοράς σύνδεσης με τη ΔΕΗ, αλλά απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης η οποία έπεται αυτών, με βάση τις σχετικές οδηγίες και την πρακτική της ΔΕΗ.


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ